กระดานสนทนาทั้งหมด
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 นโยบายผู้บริหาร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
 รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สายตรงนายก
 สายตรงปลัด อบต.
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์/โทรสาร 054-718522 เมล์ lainan_119@hotmail.com วิสัยทัศน์ "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น"  
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
   
 
  แนะนำการชำระภาษี
 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1).ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2).ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

3).กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกันให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี

ที่ดิน หมายถึง พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือมีน้ำด้วย(แม่น้ำและทะเลไม่ถือเป็นที่ดิน)

เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ต้องเสียภาษี คือ โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์ นส.3, นส.3ก, นส.3ข, สปก.4 ก.ส.น,ส.ค.1,นค.1,นค.3,ส.ท.ก.1ก,ส.ท.ก.2ก,นส.2(ใบจอง)และที่ดินอันเป็นของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทำประโยชน์

สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอาศัยได้หรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย

ห้องชุด หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว

ฐานภาษี คือมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำนวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

-ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

-สิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

-สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุด คือราคาประเมินเป็นบัญชีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

– บ้านหลังหลัก ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้าน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษี

– กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น

– บ้านหลังอื่น หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคา 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 คิดเป็นภาษี 1,000 บาท ก็จะชำระเพียง 100 บาท

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม

หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคา 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 คิดเป็นภาษี 15,000 บาท ก็จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท

การรับชำระภาษี

ผู้เสียภาษีต้องนำเงินมาชำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ไหล่น่าน

ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี

มีการขยายเวลาการดำเนินการ ภาษีที่ดิน ดังนี้

· ก่อน 1 เมษายน 2564 อปท. จะประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

· ภายในเมษายน 2564 อปท. จะแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

· ภายในมิถุนายน 2564 ผู้เสียภาษี จะต้องชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี

· ภายในมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ผู้เสียภาษี สามารถผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 งวด โดย

-งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนมิถุนายน

-งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนกรกฎาคม

-งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนสิงหาคม

· ภายในกรกฎาคม 2564 อปท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

· ภายในสิงหาคม 2564 อปท. แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำงานที่ดินสาขา

หมายเหตุ อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = มูลค่าของฐานภาษี x อัตราภาษี

(มูลค่าของฐานภาษี = มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น)

อัตราภาษี (อัตราปกติ) และการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีการแบ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น  4 ประเภท คือ เกษตรกรรม บ้านพักอาศัย ที่รกร้างว่างเปล่า และที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกษตรกรรม

การใช้ที่ดินเกษตรกรรม เพื่อการบริโภค จำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม หากเป็นทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่จะคิดการเสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมจำแนกประเภทเกษตรกรรมเป็น 3 ประเภท

1.ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช

2.ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

3.ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทำการประมง

ที่ดินเกษตรกรรมต้องปลูกต้นไม้กี่ต้น/เลี้ยงสัตว์กี่ตัว

มีข้อสงสัยว่าต้องปลูกต้นไม้จำนวนกี่ต้นต่อไร่ ถึงจะเป็นการใช้ที่ดินประกอบเกษตรกรรม กรณีปลูกน้อยกว่าที่กำหนดต้องพิจารณาขนาดแปลงที่ดิน รวมทั้งจำนวนต้นที่ปลูก ส่วนที่ไม่เข้าเกณฑ์จะถือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ โดยมีตัวอย่างดังนี้

· กล้วย 200 ต้น/ไร่

· มะม่วง มะพร้าว เงาะ 20 ต้น/ไร่

· มะละกอ ปลูกแบบยกร่อง 100 ต้น/ไร่ ปลูกแบบไม่ยกร่อง 175 ต้น/ไร่

· มะนาว 50 ต้น/ไร่

· ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่

· ผลไม้ตระกูลส้ม 45 ต้น/ไร่

· ขนุน 25 ต้น/ไร่

· เสาวรส 400 ต้น/ไร่

· หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่

· ลางสาด ลองกอง 45 ต้น/ไร่

· ยางพารา 80 ต้น/ไร่

· ลิ้นจี่ ลำไย 20 ต้น/ไร่

· มังคุด 16 ต้น/ไร

· พุทรา 80 ต้น/ไร่

· ถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ พื้นที่คอกหรือโรงเรือน ขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว การใช้ที่ดิน 1 ตัว/ 5 ไร่

· เลี้ยงแพะ-แกะ พื้นที่คอกหรือโรงเรือนขนาด 2 ตารางเมตร/ตัว การใช้ที่ดิน 1 ตัว/ไร่

· สุกร พ่อพันธุ์ คอกเดี่ยว พื้นที่คอกหรือโรงเรือน ขนาด 7.5 ตารางเมตร/ตัว, สุกรแม่พันธุ์ คอกเดี่ยว พื้นที่คอกหรือโรงเรือนขนาด 1.5 ตารางเมตร/ตัว, สุกรอนุบาล พื้นที่คอกหรือโรงเรือนขนาด 0.5 ตารางเมตร/ตัว, สุกรขุน พื้นที่คอกหรือโรงเรือนขนาด 1.5 ตารางเมตร/ตัว

· สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (เป็ดและไก่) 4 ตารางเมตร/ตัว

บ้านพักอาศัย

เป็นการใช้ที่ดินเพื่อให้บุคคลอยู่อาศัย เช่น บ้าน ตึกแถว ห้องชุด ยกเว้นที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือสร้างเสร็จตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด, โรงแรม และที่พักชั่วคราวโดยมีค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงที่ให้บริการเป็นรายเดือนขึ้นไปหรือโฮมสเตย์ไทย

มีการแยกเป็นบ้านพักอาศัยที่เป็น บ้านหลังหลักและบ้านหลังอื่นๆ ซึ่งมีการคิดอัตราภาษีต่างกัน โดยมีวิธีการแยกประเภทดังนี้

· บ้านหลังหลัก คือ การเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือเป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้าน (สร้างในที่ดินคนอื่น) โดยมีชื่อในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ทั้งนี้ เจ้าของบ้านจะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีสำหรับบ้านหลังหลักได้คนละ 1 หลังเท่านั้น

· บ้านหลังอื่นๆ เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด/กรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังนั้น

ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆ

เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือจากที่กำหนด เช่น พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ

ที่รกร้างว่างเปล่า

เป็นที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หรือทิ้งรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้าปีภาษี ยกเว้นที่ดินซึ่งมีกฎหมายห้ามหรือให้ทิ้งไว้เพื่อการเกษตร หรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

++การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม++

(1).ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดแต่ต่อมาได้มาชำระก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

(2).ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ10ของจำนวนภาษีค้างชำระ

(3).ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ40ของจำนวนภาษีค้างชำระแจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินทราบภายในเดือนมิถุนายน (หากไม่ชำระจะโอนหรือทำนิติกรรมต่างๆไม่ได้)

(4).ผู้เสียภาษีที่มิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ

(5).เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วยังไม่มาชำระภาษี มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระ

++การอุทธรณ์การประเมินภาษี++

ผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่เห็นด้วยกับการประเมิน มีสิทธิ์คัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมิน โดยสามารถยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน

บทกำหนดโทษ(โทษทางอาญา)

(1.)ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63(3) หรือ(4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

(2.)ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา4 หรือหนังสือเรียกหรือคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา63(1)หรือ(2)ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทถ้วน

(3.)ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ในมาตรา33ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

(4.)ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

(5).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา80ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

(6).ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

(7).ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคลถ้าการกระทำของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆด้วย

ภาษีป้าย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

• ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้ายหรือป้ายอยู่ในความครอบครอง ของท่านให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิมหรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน ที่ได้รับแจ้งการประเมิน

• ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของเงินภาษีป้าย

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

• ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อัตราภาษีป้าย

(1)ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2)ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3)ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

 
เอกสารแนบ
โดย งานพัฒนารายได้ กองคลัง   ประจำวันที่   01-01-2564

 

 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.