กระดานสนทนาทั้งหมด
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 นโยบายผู้บริหาร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
 รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สายตรงนายก
 สายตรงปลัด อบต.
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์/โทรสาร 054-718522 เมล์ lainan_119@hotmail.com วิสัยทัศน์ "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น"  
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน : กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพของประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการแหล่งกำเนิดและมลพิษทางอากาศในชุมชน
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน : กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพของประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการแหล่งกำเนิดและมลพิษทางอากาศในชุมชน 
การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน 
โครงการ/กิจกรรมอบรมแกนนำสุขภาพ และแกนนำชุมชน เพื่อให้ความรู้และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK และการเข้าทำลายเชื้อ
โครงการ/กิจกรรมอบรมแกนนำสุขภาพ และแกนนำชุมชน เพื่อให้ความรู้และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK และการเข้าทำลายเชื้อ 
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติเป็นที่ประจกษ์
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติเป็นที่ประจกษ์ 
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การมอบอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวตามคำสั่งผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
การมอบอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวตามคำสั่งผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน 
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช. 
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA 
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมโครงการเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ถนนท้องถิ่นสะอาด ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมโครงการเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ถนนท้องถิ่นสะอาด ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1/2565
การประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1/2565  
การประชุมประจำเดือนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
การประชุมประจำเดือนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรู้รับปรับตัว (Resilience) จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรู้รับปรับตัว (Resilience) จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
การฉีดพ่นยาคอกวัวในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน ที่ระบาดในวัว
การฉีดพ่นยาคอกวัวในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน ที่ระบาดในวัว 
การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 
ตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
ตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไหล่น่าน หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไหล่น่าน หมู่ที่ 8 
การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน 
การประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
การประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564  
การเจาะสำรวจเพื่อเช็คความหนาของการปูยางและเก็บเพื่อทดสอบส่วนผสมของถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน หมู่ที่ 1-8
การเจาะสำรวจเพื่อเช็คความหนาของการปูยางและเก็บเพื่อทดสอบส่วนผสมของถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน หมู่ที่ 1-8 
โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์บิด ประจำปี 2564
โครงการนมัสการพระธาตุเจดีย์บิด ประจำปี 2564 
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำว้า (แหล่งอนุรักษ์วังปลาบ้านนาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำว้า (แหล่งอนุรักษ์วังปลาบ้านนาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กิจกรรมทำขนมไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กิจกรรมทำขนมไทย 
การประชุมประจำเดือนระหว่างนายก อบต.ไหล่น่าน และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
การประชุมประจำเดือนระหว่างนายก อบต.ไหล่น่าน และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน 
การรับฟังความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การรับฟังความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
โครงการลานธรรม ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการลานธรรม ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ลงพื้นที่ตำบลไหล่น่านเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหมู่บ้าน ในวันที่ 13 มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ลงพื้นที่ตำบลไหล่น่านเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหมู่บ้าน ในวันที่ 13 มกราคม 2564 
นายก อบต.ไหล่น่าน , ปลัด อบต.ไหล่น่าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่น่าน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราสจากขยะโดยจัดเก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักบริเวณสะพานข้ามน้ำน่านบ้านป่ากล้วย (สะพานเก่า) - หน้าที่ทำการ อบต.ไหล่น่าน ในวันที่ 13 มกราคม 2564
นายก อบต.ไหล่น่าน , ปลัด อบต.ไหล่น่าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ไหล่น่าน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราสจากขยะโดยจัดเก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักบริเวณสะพานข้ามน้ำน่านบ้านป่ากล้วย (สะพานเก่า) - หน้าที่ทำการ อบต.ไหล่น่าน ในวันที่ 13 มกราคม 2564 
นายก อบต.ไหล่น่าน ร่วมงานและรับใบประกาศเกียรติบัตร ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
นายก อบต.ไหล่น่าน ร่วมงานและรับใบประกาศเกียรติบัตร ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับชุมชน (การบริหารจัดการขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ : กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ไหล่น่าน
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ : กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ไหล่น่าน 
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบุญเรือง หมู่ที่ ๒ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบุญเรือง หมู่ที่ ๒ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
นายก อบต.ไหล่น่าน รับเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
นายก อบต.ไหล่น่าน รับเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "เพชรสุบรรณ" ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีเด่นแห่งปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ สโมสร หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านประชาสัมพันธ์การรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านประชาสัมพันธ์การรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
การประชุมสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
การประชุมสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน 
กิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกพืชผักสวนครัวองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกพืชผักสวนครัวองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และรับมอบประกาศเกียรติบัตร (ITA) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และรับมอบประกาศเกียรติบัตร (ITA) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน 
อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
การคืนทรัพยากรป่าไม้(ป่าชุมชน)ให้กับชุมชน
การคืนทรัพยากรป่าไม้(ป่าชุมชน)ให้กับชุมชน 
โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ
โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล กิจกรรมชาวนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น(พิธีสู่ขวัญข้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล กิจกรรมชาวนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น(พิธีสู่ขวัญข้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.