กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์/โทรสาร 054-718522 เมล์ lainan_119@hotmail.com วิสัยทัศน์ "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น"  
 
อบรมให้ความรู้ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบรมให้ความรู้ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 กิจกรรมจิตอาสาตำบลไหล่น่านทำความสะอาดถนนสายสะพานเก่า วันที่ 14 ธันวาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสาตำบลไหล่น่านทำความสะอาดถนนสายสะพานเก่า วันที่ 14 ธันวาคม 2561
 
โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนตำบลไหล่น่าน วันที่ 11 ธันวาคม 2561
โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนตำบลไหล่น่าน วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียงสา
ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียงสา
 
 
 
[ 13-12-2561] เชิญชวนจิตอาสาตำบลไหล่น่านร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน ในวั ...  
[ 03-12-2561] ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภา พ.ศ.2561 และแผนการจัดการเ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 26-11-2561] โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  
[ 20-11-2561] แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   แบบลงทะเบียน 
[ 20-11-2561] แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   แบบลงทะเบียน 
 
 
   
  [ 04-12-2561] แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   ประกาศ 
  [ 20-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 8   ประกาศ 
  [ 06-08-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนและคันดิน บ้านปากงุ๊ หมู่ที่ 7 และบ้านไหล่น่านเ ...   ประกาศ 
  [ 01-08-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 7   ประกาศ 
  [ 31-07-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างลานกีฬา หมู่ที่ 6   ประกาศ 
   
  [ 06-12-2561] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561   doc120181217034627.pdf 
  [ 05-11-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   doc120181114082740.pdf 
  [ 04-10-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561   doc120181114082715.pdf 
  [ 05-09-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561   doc120181114082649.pdf 
  [ 06-08-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561   doc120181114082623.pdf 
   
    [ 17-12-2561 ]การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    [ 17-12-2561 ]การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 
    [ 17-12-2561 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
    [ 17-12-2561 ]หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
    [ 17-12-2561 ]รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
    [ 19-12-2561 ]พระราชบัญญัติวิธีก่ารงบประมาณ พ.ศ.2561
    [ 19-12-2561 ]โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
    [ 19-12-2561 ]การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
    [ 19-12-2561 ]หารือการขอรับเบี้ยความพิการ
    [ 18-12-2561 ]ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.