กระดานสนทนาทั้งหมด
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 นโยบายผู้บริหาร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
 รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สายตรงนายก
 สายตรงปลัด อบต.
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์/โทรสาร 054-718522 เมล์ lainan_119@hotmail.com วิสัยทัศน์ "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น"  
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การมอบอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวตามคำสั่งผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
การมอบอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวตามคำสั่งผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน
 
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
 
 
 
[ 28-04-2565] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 256 ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 04-04-2565] O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...   doc120220405035722.pdf 
[ 01-04-2565] O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)   doc120220401072019.pdf 
[ 04-03-2565] รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน   ไฟล์เอกสาร 
[ 01-03-2565] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 
 
 
[ 19-10-2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ฺ2565   doc120211020041908.pdf 
[ 11-10-2564] ประกาศการจัดทำแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   doc120220426072323.pdf doc220220425054646.pdf 
[ 25-02-2564] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในตำบลไหล่น่าน หมู่ที่ 1 - 8 ต ...   doc120210302030621.pdf 
[ 01-01-2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   doc120210302030840.pdf 
[ 12-10-2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   doc120210305092404.pdf doc220210305092404.pdf 
 
[ 19-04-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ ปีง ...   doc120220422062606.pdf 
[ 05-04-2565] สรุปผลการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   doc120220426051005.pdf 
[ 07-03-2565] สรุปผลการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   doc120220426051154.pdf 
[ 04-02-2565] สรุปผลการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565   doc120220426050747.pdf 
[ 17-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ ปีง ...   doc120220422062825.pdf 
 
 
  [ 12-05-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))
  [ 12-05-2565 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
  [ 12-05-2565 ]ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)"
  [ 12-05-2565 ]แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) 
  [ 12-05-2565 ]โครงการครูดีศรีเมืองน่านด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะ
 
    วิธีพับเหรียญโปรยทาน : กังหัน... [JLS]   (อ่าน : 177/ ตอบ : 0)
    ทดสอบ19... [กกก]   (อ่าน : 177/ ตอบ : 1)
    การให้บริการของเจ้าหน้าที่... [-]   (อ่าน : 170/ ตอบ : 1)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.