กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับการมีหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์/โทรสาร 054-718522 เมล์ lainan_119@hotmail.com วิสัยทัศน์ "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น"  
 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่น่าน 23 ตุลาคม 2562
เลือกตั้งสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่น่าน 23 ตุลาคม 2562
จุดสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.ไหล่น่าน ณ สามแยกบ้านไหล่น่าน หมู่ที่ 1
จุดสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.ไหล่น่าน ณ สามแยกบ้านไหล่น่าน หมู่ที่ 1
 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม อบต.ไหล่น่าน
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม อบต.ไหล่น่าน
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ณ แม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่น่าน วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ณ แม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่น่าน วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
 
 
 
[ 26-11-2562] ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯลฯ   doc120191128033653.pdf doc220191128033653.pdf 
[ 15-11-2562] ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแ ...   doc120191115040344.pdf 
[ 19-09-2562] ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ ...   doc120190919083107.pdf 
[ 18-06-2562] ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 18-06-2562] การประเมินความเสี่ยง(รายงานการะประเมินผลการควบคุมภายใน)   สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 
 
 
[ 18-01-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Aspha ...   doc120190128043459.pdf 
[ 02-01-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concretic ด้วยวิธีปร ...   doc120190108041032.pdf 
[ 04-12-2561] แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   ประกาศ 
[ 20-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 8   ประกาศ 
[ 06-08-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนและคันดิน บ้านปากงุ๊ หมู่ที่ 7 และบ้านไหล่น่านเ ...   ประกาศ 
 
[ 05-06-2562] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562   doc120190624073119.pdf 
[ 06-05-2562] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน 2562   doc120190624073215.pdf 
[ 05-04-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที ...   doc120190701020838.pdf 
[ 04-04-2562] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562   doc120190624073232.pdf 
[ 05-03-2562] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562   doc120190624073258.pdf 
 
  [ 09-12-2562 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
  [ 09-12-2562 ]โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 
  [ 09-12-2562 ]แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
  [ 09-12-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
  [ 09-12-2562 ]ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562[[สิ่งที่ส่งมาด้วย3]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] ]
 
  [ 11-12-2562 ]ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  [ 11-12-2562 ]การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 
  [ 11-12-2562 ]การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน) 
  [ 11-12-2562 ]การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561
  [ 11-12-2562 ]แจ้งให้ อปท. ดำเนินการจัดพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
 
    วิธีพับเหรียญโปรยทาน : กังหัน... [JLS]   (อ่าน : 18/ ตอบ : 0)
    ทดสอบ19... [กกก]   (อ่าน : 19/ ตอบ : 0)
    การให้บริการของเจ้าหน้าที่... [-]   (อ่าน : 27/ ตอบ : 0)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.