กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน โทร./แฟกซ์ 054-718522 เมลล์ lainan_119@hotmail.com  
 
กิจกรรมจิตอาสาตำบลไหล่น่านทำความสะอาดพระธาตุจอมแจ้ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมจิตอาสาตำบลไหล่น่านทำความสะอาดพระธาตุจอมแจ้ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ประเพณีทานสลากภัตและแข่งเรือยาวออกพรรษาอำเภอเวียงสา ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561
ประเพณีทานสลากภัตและแข่งเรือยาวออกพรรษาอำเภอเวียงสา ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561
 
โครงการ
โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ " การฝึกอาชีพทำกระเป๋าหนังและกระเป๋าหนังประยุกต์ ระหว่างวันที่ 15-29 กันยายน 2561
การประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
การประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
 
 
 
[ 14-11-2561] เชิญชวนประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อ ...   doc120181114074537.png 
[ 13-11-2561] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่ ...   คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
[ 12-11-2561] เชิญชวนจิตอาสาตำบลไหล่น่าน เยาวชน ประชาชนทั่วไป บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอา ...  
[ 22-10-2561] รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   รายงานงบการเงิน 
[ 05-10-2561] สถิตผู้เข้ารับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   doc120181114081820.pdf 
 
 
   
  [ 20-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 8   doc120181114091237.pdf 
  [ 06-08-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนและคันดิน บ้านปากงุ๊ หมู่ที่ 7 และบ้านไหล่น่านเ ...   doc120181114091117.pdf 
  [ 01-08-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 7   doc120181114090946.pdf 
  [ 31-07-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างลานกีฬา หมู่ที่ 6   doc120181114090817.pdf 
  [ 31-07-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8   doc120181114090710.pdf 
   
  [ 05-11-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   doc120181114082740.pdf 
  [ 04-10-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561   doc120181114082715.pdf 
  [ 05-09-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561   doc120181114082649.pdf 
  [ 06-08-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561   doc120181114082623.pdf 
  [ 09-07-2561] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561   doc120181114082548.pdf 
   
    [ 15-11-2561 ]สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [[เอกสารแนบ]]
    [ 15-11-2561 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [
   
    [ 16-11-2561 ]ขอแจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. 
    [ 16-11-2561 ]ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
    [ 16-11-2561 ]การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
    [ 16-11-2561 ]การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 
    [ 16-11-2561 ]ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.